Chương trình đào tạo năm 2017

  1. Chương trình đào tạo ngành CNTT năm 2017
  2. Chương trình đào tạo ngành ATTT năm 2017

Chương trình đào tạo năm 2020

  1. Chương trình đào tạo ngành CNTT năm 2020
  2. Chương trình đào tạo ngành ATTT năm 2020