Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Bài viết học thuật

Thread trong python

Thread trong python

Hướng dẫn cơ bản về thread trong python.
- Thread là gì ?
- Chạy 1 thread đơn giản
- Chạy nhiều thread
- Sử dụng ThreadPoolExecutor

Sử dụng CSS Grid để xây dựng web layout

Sử dụng CSS Grid để xây dựng web layout

CSS Grid layout là một hệ thống lưới hai chiều được thiết kế để giúp các nhà phát triển web chia các phần tử thành các cột và hàng nhằm tạo ra một bố cục nhất quán và liền mạch cho các ứng dụng web.