CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

1. Trưởng khoa: PGS.TS Vũ Thanh Nguyên - Email: nguyenvt@hufi.edu.vn

 

2. Phó khoa: Thạc sĩ Phạm Nguyễn Huy Phương - Email: phuongpnh@hufi.edu.vn

 

3. Phó khoa: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long - Email: longnt@hufi.edu.vn

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

1. Công nghệ phần mềm: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngân - Email: nganntb@hufi.edu.vn

 

2. Mạng máy tính, truyền thông: Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh - Email: thinhvd@hufi.edu.vn

 

3. Hệ thống thông tin: Thạc sĩ Nguyễn Văn Thịnh - Email: thinhnv@hufi.edu.vn

 

4. Khoa học máy tính: Thạc sĩ Ngô Dương Hà - Email: hand@hufi.edu.vn

 

 

LIÊN CHI ĐOÀN

 

1. Bí thư: Thạc sĩ Nguyễn Thế Hữu - Email: huunt@hufi.edu.vn

 

CÔNG ĐOÀN

 

1. Tổ trưởng công đoàn: Thạc sĩ Trần Như Ý - Email: ytn@hufi.edu.vn

2. Tổ phó công đoàn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu hiền - Email: hienntd@hufi.edu.vn

 

 

 

VĂN PHÒNG KHOA

 

1. Giáo vụ: Cô Bùi Thị Nở - Email: nobt@hufi.edu.vn