Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Đào tạo

THÔNG BÁO V/v nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09

THÔNG BÁO V/v nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09

THÔNG BÁO V/v nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09

Thông báo Kế hoạch triển khai đánh giá môn học theo hình thức bài tập lớn

Thông báo Kế hoạch triển khai đánh giá môn học theo hình thức bài tập lớn

Kế hoạch triển khai đánh giá môn học theo hình thức bài tập lớn

Thống kê số lượng đã có chỗ thực tập

Thống kê số lượng đã có chỗ thực tập

Khoa công nghệ thông tin thông báo danh sách xác nhận thông tin thực tập như sau

Thông báo gia hạn đăng ký công ty thực tập tốt nghiệp

Thông báo gia hạn đăng ký công ty thực tập tốt nghiệp

Gia hạn việc đăng ký công ty thực tập tốt nghiệp do sinh viên đề xuất đến hết ngày 22/10/2021 sau thời gian này sinh viên không cập nhật thông tin xem chưa có nơi thực tập

Danh sách học phần miễn giảm lớp 10DHLTH1 và chương trình đào tạo

Danh sách học phần miễn giảm lớp 10DHLTH1 và chương trình đào tạo

Danh sách học phần miễn giảm lớp 10DHLTH1 và chương trình đào tạo

1 2 3 4 5 > >>