Quy chế đào tạo theo hệ thống tin chỉ 2017

Quy chế

Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (Xem file đính kèm tại đây)

(Ban hành theo Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.